tirsdag 12. oktober 2010

Det liberale folkepartiet er en enorm bløff

Det liberale folkepartiet (DLF) er, for de som ikke vet dette, et svært ungt parti som for alvor fikk blåst opp sitt medlemstall via dramaet som fant sted på Fremskrittspartiets beryktede årsøte i 1994 på Bolkesjø turisthotell. Fremskrittspartiet har alltid vært et bredt parti med stor takhøyde, og selv om vi alle er godt forankret på høyresiden i norsk politikk er høyresiden mer enn bare skatter og avgifter. På Bolkesjø kom de såkalte ultra-liberalistene for alvor frem i lyset og prøvde å kuppe partiet med sin retorikk om nattvekterstaten og fri innvandring. Norges største, og kanskje viktigste, politiker gjennom tidende; Carl-Ivar Hagen klarte å stoppe fremstøtet og ultra-liberalistene meldte seg ut av partiet en masse.

Etter dette har DLF blitt marginalisert ytterligere og fremstår i dag som en bitte liten ideologisk gruppe av likesinnede. På deres hjemmeside kan man lese om hvordan de mener de er Norges eneste "ekte" liberalistiske parti, og hvordan deres politikk er det Norge trenger for fremtiden. De har til og med et partiprogram med mange punkter, fra innvandringspolitikk til skattepolitikk.

Dessverre er alt bare et skalkeskjul. DLF er, når man går dem etter sømmene, intet annet enn et parti som ønsker å gjeninnføre føydalsamfunnet via nattvekterstaten. Alle punktene i deres partiprogram går ut på følgende:

"Statens eneste oppgave er å sørge for å beskytte befolkningens private eiendomsrett. Altså skal Staten finansiere og stå for rettsvesenet, politi og forsvar. Intet annet."

Dette er definisjonen på nattvekterstaten, og siviliserte mennesker forlot denne tullete ideen for 150 år siden etter at man innså at nattvekterstaten var tilnærmet lik den samfunnsanordningen man hadde i middelalderen med føydalsamfunnet.

Her er hva som i praksis skjer ved å innføre nattvekterstaten:

1. De med store mengder kapital står fritt til å kjøpe opp all offentlig eid eiendom. Allemannsretten forsvinner og det massive flertall av befolkningen uten store mengder kapital vil stå igjen som leilendinger og vasaller for jord-eierne. Eiendom går som kjent i arv, og de med store jord-eiendommer vil derfor videreføre sin eiendom til sine barn. Vips så har man et adelsvesen. De med store jord-eiendommer vil stadig øke sin kapital da de kan kreve inn leie av alle som våger å bevege seg og bo på deres eiendom, og de uten stor jord-eiendom vil stadig få dårligere kår da de alltid må betale det de tjener til adelsher..unnskyld jord-eieren.

2. De som faller utenfor samfunnet, en gruppe som vil vokse eksplosivt grunnet punkt 1, vil få stadig dårligere kår da det offentlige ikke tilbyr hverken helsehjelp, bostøtte, sosialstønad eller utdannelse. NAV, som i dag har nærmere 1,5 millioner brukere, vil avvikles og alle NAVs brukere vil havne på gaten.

Dette er systemet DLF står for, og det har ingenting med moderne liberalisme å gjøre.

Fremskrittspartiet er et liberalistisk parti som ønsker mest mulig frihet for enkeltmennesket, minst mulig skatter og avgifter og mest mulig fri konkurranse. Dog skal Staten sørge for visse kjerneoppgaver, slik som gratis helsehjelp, gratis (og pliktig) skolegang for alle, samferdsel (veier og sånt vet dere), politi, rettsvesen, sosialt sikkerhetsnett og forsvar. Dette må finansieres av landets innbyggere via skatter og avgifter. I dag har vi dette, men Staten finansierer også mange oppgaver som FrP ikke mener Staten har noe med å finansiere. Statskirken, kultur og direktestøtte til korrupte regimer i den 3. verden er noen gode eksempler. Skattetrykket, inklusive avgifter, er unaturlig høyt for en oljenasjon og FrP mener vi kan redusere flere av skattene og avgiftene. Særlig de avgifter som utelukkende er høye for å begrense forbruk kan gradvis reduseres til et mer rasjonelt nivå.

Fremskrittspartiet - for fornuftige folk flest

Hagen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar